Signalement    73

De redactie

Symposium over de Nieuwe Bijbelvertaling - Amsterdam, januari 2005
De Universiteit van Amsterdam organiseert, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en het Nederlands Bijbelgenootschap, een interdisciplinair symposium onder de titel ‘Babel en Bijbel. De Nieuwe Bijbelvertaling tussen academie en ambacht’. Het symposium wordt gehouden op donderdag 13 en vrijdag 14 januari 2005 en vindt plaats in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (ingang UB, Singel 425, Amsterdam).

Bij de totstandkoming van de Nieuwe Bijbelvertaling zijn deskundigen uit veel verschillende disciplines betrokken geweest, van oud- en nieuwtestamentici, hebraïci, graeci en neerlandici tot vertaalwetenschappers en literatuur- en taalwetenschappers. Enige tijd na de officiële presentatie van de vertaling willen de organisatoren aan wetenschappers uit deze disciplines een podium bieden om aandacht te geven aan karakter en totstandkoming van de vertaling.

Op dit interdisciplinaire symposium zal de voor de vertaling gekozen vertaalstrategie – samen te vatten in de begrippen bron­tekstgetrouw en doeltaal­gericht – worden toegelicht en geïllustreerd. Ook zal er ruimte zijn voor kritische reflectie. Twaalf sprekers zullen drie deelthema’s behandelen: vertaaltheorie (relevantie en toepassing van vertaalweten­schappelijke kennis en bevindingen voor het bijbelvertalen), transculturatie (overwegingen rond het vertalen van culturele aspecten) en genre, stijl & register (het belang van stijl- en registerbewust vertalen).

Op de avond van de eerste dag geeft prof.dr. Goedegebuure in het Bijbels Museum een publiekslezing over de invloed van de bijbel op de eigentijdse Nederlandse literatuur.

Het complete programma met informatie over sprekers en lezingen, deelname en aanmelding vindt u op www.denieuwebijbelvertaling.nl, onder ‘activiteiten’.

Vertaaldagen in Vlaanderen - Antwerpen, maart 2005
Op 16 en 17 maart 2005 vinden aan de twee Antwerpse vertaalinstituten de Vlaamse vertaaldagen plaats. Het thema is de evaluatie van vertalingen, hoofdzakelijk maar niet alleen in didactisch verband. De eerste dag, aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (hivt) bespreekt de overgang van vertaalmethode naar vertaalevaluatie: op welke wijze hangen de gebruikte vertaalmethode en de evaluatie samen of zouden ze moeten samenhangen. Sprekers uit binnen- en buitenland gaan op die vraag in. De tweede dag gaat door aan het Departement Vertaler-Tolk van de Lessius Hogeschool en behandelt de samenhang tussen de vertaalevaluatie en de te geven quotering: wanneer voldoet een vertaling, wanneer voldoet ze niet meer? Tijdens die dag worden verschillende evaluatiemethodes voorgesteld. Eén daarvan, de ijkpuntenmethode, wordt uitvoerig gedemonstreerd. De problematiek van de evaluatie van vertalingen is zeker ook van belang voor mensen buiten het vertaalonderwijs. Binnenkort meer informatie op de websites www.lessius-ho.be en www.hivt.ha.be.