Signalement    57-58

De redactie

Abstract: The Translator nr. 2:2 (1996) is gewijd aan het onderwerp ‘Wordplay & Translation’.
Het Platform voor Vertalen & Vertaalwetenschap organiseert het tweede Holmes Symposium met als thema ‘vertaling als taal- en cultuurvormende kracht’.
Aankondiging van het eerste nummer van jaargang 11 van Nachbarsprache Niederländisch (1996).
Nieuw tijdschrift Het Trage Vuur voor Chinese literatuur.
Het profiel van Language International, ‘the magazine for the language professions’ is ingrijpend veranderd.

 

De rubriek Signalement bevat korte notities over gebeurtenissen in de wereld van het vertalen die door de redactie van belang worden geacht. De nadruk ligt tegelijkertijd op publicaties die zich over het algemeen onttrekken aan de ogen van vertalers en vertaalwetenschappers: nummers van tijdschriften die aandacht besteden aan het vertalen of boeken die anders verdwijnen in de openbare prullenbak van de algemene culturele papierverwerkingsindustrie.

The Translator, nr. 2:2 (1996) is geheel gewijd aan het onderwerp ‘Wordplay & Translation’. Gastredacteur Dirk Delabastita geeft in zijn inleiding een theoretisch kader voor de studie van woordspel in vertaling en heeft een aantal artikelen verzameld die elk een bepaald facet van dit vertaalprobleem behandelen: onder andere de vertaling van woordspel bij nasynchronisatie, bij simultaantolken, de problemen van vertalen bij woordspelige allusies, of bij het vertalen van Chicano-poëzie of oude Chinese teksten. Daarnaast is ook een aantal recensies opgenomen van standaardwerken op dit gebied. In de loop van dit jaar zal door dezelfde redacteur een follow-up van dit nummer worden gepubliceerd onder de titel Traductio. Essays on Punning and Translation, Beide uitgaven zijn publicaties van St. Jerome Publishing (2 Maple Road West, Brooklands, Manchester M23 9HH, Groot-Brittannië).

James S Holmes Symposium II Het Platform voor Vertalen & Vertaalwetenschap organiseert op 23, 24 en 25 oktober 1997 ‒ zes jaar alweer na het eerste ‒ het tweede Holmes Symposium met als thema ‘vertaling als taal- en cultuurvormende kracht’. Het thema wordt uitgewerkt in vier secties: juridisch vertalen, vertalen en de nieuwe media, actuele vertaaldidaktiek en cultuurbeleid op het gebied van de literaire vertaling. De leden van het Platform krijgen als eerste gelegenheid zich in te schrijven. Het Holmes Symposium wordt te Utrecht gehouden, en wordt ondersteund door de Universiteit Utrecht, de Katholieke Vlaamse Hogeschool, de Katholieke Universiteit Leuven, de vakgroep vertaalwetenschap van de UvA en door de Nederlandse Taalunie.

Nachbarsprache Niederländisch is een blad dat in Münster verschijnt en uitgegeven wordt vanuit het Haus der Niederlande aldaar. Het tijdschrift legt steeds een verband tussen de Nederlandse en de Duitse taal, literatuur en cultuur. Het eerste nummer van jaargang 11 (1996) bevat bijvoorbeeld een bijdrage over Nederlandstalige teksten die gebruikt kunnen worden in het Duitse middelbaar onderwijs: liedjes, grappen, krantenartikelen waarin meervouden of sterke werkwoorden moeten worden aangestreept. Een interessante documentatie vormt de ‘Chronik: Niederländische Literatur in deutscher Übersetzung’ van de hand van de redacteuren Michael Bahlke en Heinz Eickmans. De oogst van de tweede helft van 1995 is verbijsterend omvangrijk en de vermelde oplagen (bijvoorbeeld van de pocket van Die Entdeckung des Himmels) zijn indrukwekkend. 

Het trage vuur Een nieuwe loot aan de tijdschriftenboom is Het Trage Vuur, een tijdschrift voor Chinese literatuur waarvan na een verkennend nulnummer nu nr. 1 is verschenen (oktober 1996). Wat opvalt is de nadruk op de vertaalde literatuur zelf; er is geen beperking tot de hedendaagse literatuur en het Nederlands maakt een even voorbeeldige indruk als de vormgeving. (Adres: Alexandrine Tinneplein 80, 2331 PN Leiden)

Language International dat zichzelf aanprijst als ‘the magazine for the language professions ‒ heeft haar profiel ingrijpend gewijzigd. In de nieuwe opzet wordt meer dan voorheen aandacht besteed aan onderwerpen die voor vertalers en tolken van belang zijn. Daarbij wordt voornamelijk ingegaan op praktische en marktgerichte zaken, zoals vertaalhulpmiddelen, wet- en regelgeving op het gebied van het vertalen en projectmanagement. Daarnaast blijven vertrouwde rubrieken, zoals recensies, verslagen van congressen en een overzicht van relevante activiteiten gehandhaafd. (Adres: John Benjamins Publishing Company, postbus 75577, 1070 AN Amsterdam)