Signalement     82

De redactie

Podium-reeks
Bij uitgeverij Podium verschijnt onder redactie van Erik van de Bergh (stichting Kairos), prof. dr. Vernie February en de schrijver Henk van Woerden een reeks klassieke werken uit de Zuid-Afrikaanse literatuur in Nederlandse vertaling. De reeks is begin 1998 gestart met Een plaats in Afrika van Olive Schreiner (The Story of an African Farm, uit 1883, vertaald door Robert Dorsman). De roman speelt in de Karoo, de halfwoestijn in de Kaap­provincie, op een afgelegen boerderij. In de roman word de schrijnende jeugd be­schreven van de twee nichtjes, Em en Lyndall, die daar wonen.

Het tweede deel in de reeks, Mhudi (1920) van Sol T. Plaatje (vertaald door Barbara de Lange), is in mei verschenen. Het is de eerste door een zwarte geschre­ven Engelstalige roman uit Zuid-Afrika. Mhudi is een epos, een historisch docu­ment, een koningsdrama en een roman ineen.

De vertaling van The Wrath of the Ancestors (Ingqumbo Yeminyanya) van A.C. Jordan vormt het derde deel uit de reeks en zal in november verschijnen in een vertaling van Robert Dorsman. De roman, oorspronkelijk geschreven in het Xhosa, heeft als thema de botsing tussen twee culturen.

Het is de bedoeling van de initia­tiefnemers, de stichting Kairos in Utrecht en uitgeverij Podium in Amster­dam, het Nederlandse publiek kennis te laten maken met de veelzijdigheid van de Zuid-Afrikaanse literatuur. Na het verdwijnen van het apartheidsregime in Zuid-Afrika staat de literaire canon ter discussie en wordt de literaire geschie­denis herschreven. In het recente verle­den is alleen in het Engels en Afrikaans geschreven werk vertaald, terwijl lite­rair werk in een van de andere, inmid­dels officiële, talen onbekend bleef. Daar willen de initiatiefnemers iets aan doen. Daarom zal er in deze reeks, naast bo­vengenoemd werk in het Xhosa, ook een uit het Zulu vertaalde roman verschij­nen. Verder staan er romans van Bessie Head, Etienne Leroux, Thomas Mofolo en Njabulo Ndebele, een bundel korte verhalen en een bundel Zuid-Afrikaanse poëzie op stapel.