Statuut Filter Vertaalprijs    

Bestuur Stichting Filter
 

De Filter Vertaalprijs wordt jaarlijks door de Stichting Filter toegekend aan de meest bijzondere vertaling in of uit het Nederlands, door de jury gekozen uit het boekenaanbod van het voorafgaande kalenderjaar. De prijs wordt verleend voor een vertaling van welke aard en in welk genre ook, ongeacht het aantal vertalers dat aan de vertaling meegewerkt heeft, ongeacht ook de vertaalrichting waarin dit gebeurde.

De prijs wordt gegeven voor vertalingen in de ruimste zin van dat woord. Vertalingen op basis van opvallende vertaalopvattingen komen evengoed in aanmerking als vertalingen die met een meer traditionele aanpak zijn gemaakt. Een belangrijk criterium voor bekroning is de creativiteit van de vertaler bij het oplossen van vertaalproblemen die voortvloeien uit de eigen, bijzondere aard van het te vertalen werk. Tevens is de vindingrijkheid die los van het origineel bij het vertalen vrijkomt een belangrijk aandachtspunt voor de jury.

Het prijzengeld wordt ter beschikking gesteld door de Groep Algemene Uitgevers (GAU) die daarmee uitdrukking wil geven aan het belang dat zij hecht aan goede vertalingen en vertalers. Het bedrag wordt door de Stichting Filter uitgekeerd aan de maker of makers van de bekroonde vertaling of aan hun wettelijke vertegenwoordiger.

De Stichting Filter beheert de prijs en beslist over de samenstelling van de jury. Vertalingen van bestuursleden van de Stichting Filter en van redactieleden van het tijdschrift Filter komen niet in aanmerking voor nominatie. De jaarlijks wisselende jury bestaat in principe uit vijf leden, waar de prijswinnaar van het voorafgaande jaar deel van kan uitmaken. Het bestuur van de Stichting Filter en de redactie van het tijdschrift Filter zijn elk met één lid in de jury vertegenwoordigd. De overige juryleden zijn vertalers, liefst van verschillende generaties, of andere personen uit het culturele of wetenschappelijke bestel met kennis van en affiniteit met vertalen.

De jury is vrij in haar keuze en laat zich geheel leiden door haar eigen ideeën over vertalen. De jury probeert bij haar keuze rekening te houden met de diversiteit aan uitgevers in het Nederlands-Vlaamse uitgeefbestel. Aan de uitgevers wordt de gelegenheid geboden vertalingen voor de prijs in te zenden. Jaarlijks worden vijf vertalingen genomineerd; de nominaties worden in Filter en op Webfilter publiek gemaakt. In de aanloop naar de uitreiking worden de uitgekozen vertalingen door de genomineerde vertaler voorgesteld. De jury draagt een kandidaatwinnaar voor aan het stichtingsbestuur, dat vervolgens de prijs toekent. Het juryrapport wordt gepubliceerd in Filter en/of op Webfilter.

Overigens staat het eenieder vrij de jury te attenderen op bijzondere vertalingen, liefst met redenen omkleed. Dit kan via het mailadres van de redactie: info@tijdschrift-filter.nl.

 

Utrecht, 20 december 2021